Všeobecné obchodní podmínky
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se použijí na právní vztahy

uzavírané mezi:

 1. Adam Purč

IČO: 10778594
se sídlem
Blažkova 19/7, 638 00 Brno

(dále jen „zprostředkovatel“)

a

 1. Fyzická osoba, minimálně ve věku 18 let

(dále jen „zájemce“)

I.
Vznik právního vztahu

 1. Právní vztah mezi zprostředkovatelem a zájemcem vzniká v okamžiku splnění níže uvedených podmínek:
  1. Zájemce podal řádně vyplněnou přihlášku ke koupi hodin jazyka (dále jen „přihláška“). Přihlášku je možné podat pouze prostřednictvím online formuláře webových stránek zprostředkovatele. Odesláním přihlášky zájemce vyslovuje závazný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Na emailovou adresu zájemce bude po zpracování přihlášky zaslána výzva k platbě. Výzva k platbě obsahuje informace o celkové ceně (v závislosti od balíčku hodin dle zájemcova výběru), datum splatnosti a bankovní instrukce pro provedení bezhotovostní platby.
  3. Okamžikem připsání ceny na účet zprostředkovatele nastávají účinky právního vztahu uzavřeného mezi zprostředkovatelem a zájemcem.
 2. Na základě přihlášky se zájemce zavazuje komunikovat se zprostředkovatelem dle kontaktních údajů v ní uvedených.

II.
Předmět právního vztahu

 1. Zprostředkovatel zájemci na základě podané přihlášky a uhrazení ceny zprostředkuje hodiny cizího jazyka s lektorem.
 2. Zprostředkovatel nabízí 4 různé servisní balíčky:
 • 8 lekcí jazyka s lektorem, 45 minut „BAISC“
 • 12 lekcí jazyka s lektorem, 45 minut „OPTIMAL“
 • 8 lekcí jazyka s lektorem, 60 minut „PLUS“
 • 12 lekcí jazyka s lektorem, 60 minut „SOLID“
 1. Ceny jednotlivých servisních balíčků jsou spolu se specifikací jejich obsahu uvedeny na internetových stránkách zprostředkovatele.
 2. Platnost zakoupených lekcí činí 6 kalendářních měsíců od zakoupení. Po uplynutí této lhůty již není možné zbývající lekce využít a nevzniká nárok na jejich finanční či jinou náhradu.

III. Práva zájemce

 1. Zájemce má právo na poskytnutí hodin jazyka zahrnutých do zvoleného balíčku hodin.
 2. Zájemce má právo na získání informací o skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb.
 3. Zrušení hodiny
 4. V případě zrušení hodiny zájemcem v časovém úseku kratším než 24 hodin před začátkem smluvené hodiny ztrácí zájemce nárok na takovou hodinu. Zájemce v takovém případě rovněž ztrácí nárok na vrácení zaplacené ceny za takto zrušenou hodinu.
 5. V případě zrušení hodiny lektorem v časovém úseku kratším než 24 hodin před začátkem smluvené hodiny získává zájemce nárok na zrušenou vyučovací hodinu v jiném termínu a zároveň získává nárok na jednu další hodinu zdarma jako kompenzaci.

IV.
Ochrana osobních údajů

 1. Zájemce tímto uděluje souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) s poskytnutím svých osobních údajů (zejména svého jména, adresy trvalého bydliště a kontaktních údajů) zprostředkovateli a s jejich zpracováním zprostředkovatelem v rozsahu a způsobem nutným pro zajištění objednaných služeb.
 2. Zájemce tímto prohlašuje, že si je vědom svých práv vyplývajících z § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a z Nařízení. Zájemce zároveň prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

VI.
Ukončení právního vztahu

 1. Mezi zájemcem a zprostředkovatelem je uzavírán vztah prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Zájemce, který je v postavení spotřebitele, má právo odstoupit ve lhůtě 14 dnů od odeslání přihlášky, s výjimkou případů, kdy již byla služba splněna. Odstoupení nemusí být odůvodněno a stačí, je-li ve stanovené lhůtě odstoupení odesláno.
 2. Bude-li zájemce hrubě nespokojen se službami poskytovanými zprostředkovatelem, má právo odstoupit i po uplynutí lhůty dle bodu 1. tohoto článku VOP, přičemž toto odstoupení musí odůvodnit a zaslat zprostředkovateli. V takovém případě bude zájemci vrácena částka odpovídající nevyužitým hodinám jazyka. Za den odstoupení je považován den doručení písemného vyrozumění zprostředkovateli.

VII. Ostatní ustanovení

 1. Komunikace mezi zájemcem a zprostředkovatelem se uskutečňuje v českém
 2. Právní vztahy mezi zájemcem a zprostředkovatelem se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění („NOZ“).
 3. Veškerý vzniklý spor mezi zprostředkovatelem a zájemcem se bude nejdříve řešit mimosoudní dohodou. Pokud se to nepodaří, spor bude předán výhradně příslušným soudům České republiky.
 4. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 19.04.2021.