Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Adam Purč, IČO: 10778594 se sídlem Blažkova 19/7, 638 00 Brno (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou Adresa: Blažkova 19/7, 638 00 Brno

Email: info@youspeak.local

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zájemce o poskytovatelské služby Správce (dále jen „Zájemce“) poskytnul nebo osobní údaje, které Správce získal na základě Zájemcem vyplněné objednávky.
 2. Správce zpracovává Zájemcovy identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Zájemcem a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Zájemcův souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Zájemcovy objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zájemcem a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, datum narození, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním Zájemce poskytuje svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu vykonávání práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Zájemcem a Správcem.
 • po ukončení smluvního vztahu Správce uchovává osobní údaje po dobu 1 roku z důvodu zasílání promočních nabídek (Zájemce má možnost zažádat o jejich smazání, podle postupu v níže uvedeném bodě VI.)
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby, kterým je komunikace těchto údajů nezbytná z důvodu vykonání smlouvy mezi Zájemcem a Správcem. Jedná se o osoby následně uvedené:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby, kterým je komunikace určitých osobních údajů

Zájemce nezbytná z důvodu fungování služeb poskytnutých Správcem:

 • Google Analytics – zaznamenává cookie a použití webu,
 • Google Adwords – zaznamenává cookie a použití webu,
 • Facebook – zaznamenává cookie a použití webu, konverze nákupu,
 • YouSpeak.cz – zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu, data o zákaznících,
 • Fakturoid – realizuje fakturace.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním
  Veškerá žádost Zájemce týkající se jeho osobních údajů bude vznesena písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedených v čl. I těchto podmínek. Odvolat souhlas ke zpracovávání osobních údajů Zájemce může kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále má Zájemce právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Správce také prohlašuje, že tyto osoby znají obsah jejich povinností vzhledem k osobním údajům Zájemce a garantují respekt těchto povinností.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky nebo dotazu z internetového formuláře Zájemce potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 2. S těmito podmínkami Zájemce souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na Zájemcovu e-mailovou adresu, kterou správci poskytl. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 19.04.2021.